Alon Nir-The Kotel-twitteryourprayers.org

( In english below)

Han tar emot omkring 200 böner per dag, när han hade nått över 100 000 slutade han att räkna. Den israeliske studenten Alon Nir driver twitterkontot The Kotel,  människor från hela världen kan här twittra sina böner och få dem levererade till Klagomuren i Jerusalem.

–  Jag funderade på vad för gott jag skulle kunna göra med twitter utifrån min position i världen. Jag inspirerades av Den gröna revolutionen i Iran som fick mycket stort stöd på twitter. Jag bor i Israel som är en speciell plats i världen och unik för många. Det är det heliga landet för islam, judendomen och kristendomen. Många har med landet i sina böner.

– Jag insåg att jag bor ganska nära Klagomuren eller Kotel, som den heter på hebereisiska, och att inte alla har möjlighet att komma hit och stoppa in sina böner i den, därför startade jag twitterkontot The Kotel, berättar Alon Nir för mig via Skype.

Möttes i New York
Jag träffade Alon Nir i New York förra året där han var en av talarna på 140conference. Jag fascinerades av hans entusiasm och entreprenörsanda att hjälpa människor i hela världen att få sina böner hörda och instoppade i Klagomuren. Helt galet, tänkte jag. Han måste vara Bruce Almighty på riktigt, eller? >>>

– I början skrev jag ut alla böner som skickades till mig via twitter och rullade ihop dem för hand. Det blev ganska jobbigt med närmare 3000 böner i veckan, så min pappa och jag har tagit fram en skrivare som skriver ut och rullar ihop dem automatiskt. Jag har sedan volontärer i Jerusalem som hjälper mig att stoppa in bönerna eftersom jag inte alltid kan vara där på plats.

Vad är det som driver dig?
– Det är många som undrar vad jag tjänar på twitterkontot The Kotel och på hemsidan tweetyourprayers.org. Men jag tjänar ingenting. Det är ett val jag har gjort. Det är väldigt givande. Vi var på ju på 140 character conference tillsammans och om du minns så var där ett par som berättade om hur de hjälpte människor i Tanzania med att gräva brunnar.  Jag kan hjälpa utan att behöva åka till Tanzania, jag hjälper människor med min dator. Det betyder mycket för många att ha sitt namn i Klagomuren. Jag trodde det skulle vara en service som skulle användas ibland, men många använder den hela tiden flera gånger i veckan, säger han och skrattar.

Kan även icke-judar skicka böner?
– Alla religioner är välkomna. Ungefär 50 procent är icke-judiska. Det vet jag eftersom några skickar dem helt öppet och nämner Jesus i sina böner. De flesta bönerna är från USA, Kanada, Brasilien och England. Det finns även shintos som skickar böner fast de inte ens tror på en Gud, säger Alon och skrattar gott igen.

Vad ber människor om?
– En del ber om att få barn, om att sluta dricka och om att ta sig ur arbetslöshet. Många från USA ber om en bättre ekonomi för att de ska få behålla sitt hus eller hitta ett nytt jobb. Dessutom skrivs de på alla möjliga språk.

Är det många som får svar på sina böner?
– Det är många som skickar tack-mejl. På vår hemsida finns det flera vittnesbörder med människor som har fått sina böner hörda.

Alon Nir är masterstudent i ekonomi på universitet i Tel Aviv och håller på att skriva en uppsats om Crowdfunding, det är när många människor bidrar tillsammans med små insatser till exempelvis ett större gemensamt kulturprojekt. Tack vare crowdfunding finns det även en iPhone och Android-app för The Kotel som gör det möjligt att twittra sina böner direkt.

Har The Kotel förändrat ditt liv?
– Det har varit intressant att göra något som används över hela världen. Jag har skapat något som verkligen påverkar alla på ett mycket personligt sätt. In i deras allra mest privata. Mitt uppdrag är att göra det så enkelt som möjligt för människor att skicka sina böner via mig. Många människor har ingen aning vem jag är. De vet inte att vi inte är någon officiell organisation. De som vet litar på mig, att jag tar hand om deras böner, vilket jag gör.

Tror du på Gud?
– Jag brukar inte besvara den frågan. Jag ser mig som själv som en ”highly trained monkey with a mission” som tar emot böner och stoppar in dem i muren.

Vad är ditt nästa projekt?
– Jag vill göra The Kotel mer tillgängligt. Men först måste jag bli klar med min uppsats.
Jag försöker minimera mina idéer för att bli klar. Jag leverar gärna kristna böner till muren,  alla är välkomna. Det är en magisk plats. Vi är mest kända i USA och Tyskland, det vore trevligt om vi blev mer synliga i Sverige också.

Lycka till!
– Tack!

In english:

Alon Nir-The Kotel-twitteryourprayers.orgDigital entrepreuner #3- Alon Nir-Tweetyourprayers.org

He receives about 200 prayers a day, when he had reached over 100 000, he stopped counting. The Israeli student Alon Nir runs the twitter account The Kotel where people from all over the world can tweet their prayers and have them inserted into the Western Wall in Jerusalem. 

– I wondered what I could do with twitter from my position here in Israel for the world. I was inspired by the green revolution in Iran which had great support on twitter. I live in a special unique place in the world. It is the holy land of Islam, Judaism and Christianity.

– I realized that I live quite near the Western Wall or The Kotel, as it is known in hebrew, and that not everyone has the opportunity to come here and insert their prayers in to the wall, that´s why I started the twitter account The Kotel, says Alon Nir on Skype.

Met in New York
I met Alon Nir in New York last year where he was one of the speakers at 140 character conference. I was fascinated by his enthusiasm and entrepreneurial spirit to help people around the world to have their prayers heard and inserted into the Western Wall. Completely crazy, I thought. He must be Bruce Almighty for real, or? >>>

– In the beginning, I printed all the prayers that were sent to me via twitter and rolled them by hand. It was pretty tough to roll up around 3000 prayers a week, so my dad and I have developed a printer that will print and roll them up automatically.  I have volontaires in Jerusalem who helps me insert the prayers because I can not always be there on the spot as I study in Tel Aviv.

What is your commitment?
– There are many who wonder if  I gain money on the twitter account The Kotel and on the website tweetyourprayers.org. But I earn nothing. It is a choice I have made. It’s very rewarding. We were both on the the 140 character conference together and if you remember there was a couple who talked about how they helped people in Tanzania with digging wells. I can help without traveling to Tanzania, I help people with my computer. It means a lot to many people to have their name in the Western Wall. I thought it would be a service that people would use sometimes, but many people use it  several times a week, he says, laughing.

Can also be non-Jews send prayers?
– All religions are welcome. About 50 percent are not jewish. I know this because some send them openly and mention Jesus in their prayers. Most prayers are from USA, Canada, Brazil and England. Even shintos send prayers although they do not believe in one God, says Alon and laughs again.

What are people praying about?
Some ask for pregnancy, others want to stop drinking or are worried about unemployment. Many from the U.S. ask for a better economy so they might be able to keep their houses or find a new job. And people write them in all different kind of languages.

Are their prayers been heard?
– There are many people who send thank-you email to me. On our website there are several testimonials of people who have had their prayers heard.

Alon Nir is a master student in economics at the University of Tel Aviv and is writing an essay about Crowdfunding, that’s when many people contribute together for instance to a cultural project. Thanks to crowdfunding The Kotel has an iPhone- and Android app, which makes it possible to tweet their prayers directly through smartphones.

Has The Kotel changed your life?
– It’s been interesting to do something that is used worldwide. I have created something that really affects all in a very personal way, in their most private life. My mission is to make it as easy as possible for people to send their prayers through me. Many people have no idea who I am. They do not know that we are not an official organization. Those who know, trust me that I take care of their prayers, which I do.

Do you believe in God?
– I usually do not answer that question. I see myself  as a ”highly trained monkey with a mission” that receives prayers and inserts them into the wall.

What will your next project be?
– I want to make The Kotel more accessible. But first I need to finish my essay.
I try to minimize my ideas until than. I like to deliver more christian prayers to the wall, everybody is welcome. It´s a magical place.

We are best known in the U.S. and Germany, it would be nice if we became more visible in Sweden as well. 

Good luck!
– Thanks!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *